מהי יציגות

ארגון חברות הניקיון בישראל הוא הארגון היציג בענף הניקיון מכוח היותו צד חתום להסכם הקיבוצי הכללי בענף הניקיון ,הסכם שנרשם כ- 7035/13.ההסכם זכה לצו הרחבה על כל המשק וזאת לאחר שמשרד הכלכלה ונציגו הממונה הראשי על יחסי העבודה השתכנע כי הארגון מייצג את הרוב המכריע של ציבור חברות הניקיון בישראל אשר מעסיקים את הרוב המכריע של עובדי הניקיון במדינה . רק ארגון אחד יכול להיחשב כארגון יציג. לארגון מעסיקים יציג יש את הסמכות בחוק לחתום על הסכם קיבוצי ענפי, בענף שבתחום פעילותו, עם ארגון העובדים היציג באותו ענף. מטרת ההסכם היא לקבוע את זכויותיהם, תנאי העסקתם ושכרם של כלל העובדים בענף. גם כאן, ארגון העובדים היציג הוא זה שבו חברים מספר העובדים הגבוה ביותר באותו ענף מכל ארגון אחר. בענף הניקיון, כמו בענפים רבים אחרים, ההסתדרות הכללית החדשה היא הארגון היציג של העובדים.

צו ההרחבה (ראה הסבר בדף הבית ובמילון) הוא למעשה הוראה חקיקתית  שבסמכותו של שר הכלכלה להוציא במטרה להרחיב את גבולות ההחלה של ההסכם קיבוצי ענפי. מרגע שניתן צו ההרחבה יחולו הסעיפים שהורחבו מתוך ההסכם (או ההסכם בשלמותו אם הורחב כולו) על כלל המעסיקים והעובדים בענף ולא רק על המעסיקים שחברים בארגון המעסיקים היציג.
מטרת צו ההרחבה הינה למעשה למנוע מצב אבסורדי שבו שיפור תנאי העסקתם של העובדים לא יחול רק על מעסיקים שתרמו להסכם מתוקף היותם חברי ארגון המעסיקים. בתנאים של שוק חופשי ותחרות עלול להיווצר אי שיויון בין מעסיקים בהוצאות על עבודה רק משום שהארגון שבו הם חברים הסכים לשיפור תנאי העסקת העובדים. המדינה המעוניינת לעודד שיפור תנאי העסקה אינה יכולה להפלות מעסיקים שחפצים בשיפור תנאי שכר. לשם כך ישנו צו הרחבה שתקפידו ליצור נורמה של תנאי מינימום בענף כולו ותחרות שווה.

מי קובע מיהו הארגון היציג?

יציגות של ארגון מעסיקים מאושרת ונקבעת ע”י הממונה הראשי על יחסי העבודה במשרד הכלכלה שהוא גם רושם את ההסכמים הקיבוציים ולבסוף ממליץ/לא ממליץ לשר הכלכלה האם להעניק להסכם צו הרחבה ולהחילו על כלל המשק הישראלי ..
ברגע שההסכם מוגש למשרד הכלכלה בבקשה להוצאת צו הרחבה, מפרסם הממונה על יחסי העבודה במשרד (ראה מילון) הצהרה בדבר כוונתו להרחיב את ההסכם. הציבור הרחב רשאי להגיש התנגדות. אם ארגון אחר פונה לממונה בטענה שהוא הארגון היציג מבצע הממונה בדיקה שבסופה הוא קובע מיהו הארגון היציג. אם אין ערעור על היציגות קובע הממונה כברירת מחדל שהארגון שחתם על ההסכם הוא הארגון היציג.

דמי חבר לארגון המעסיקים

המעסיקים החברים בארגון מחויבים לשלם לארגון דמי חבר. החברות בארגון היא וולנטרית ונתונה לשיקול דעתו הבלעדית של המעסיק. אולם לחברות בארגון מעסיקים יש יתרונות גדולים ולכן מעסיקים רבים בוחרים להיות חברים בארגון. (ראה הרחבה בעמוד הבית “מדוע חיוני להצטרף לארגון”). גובה דמי החבר נקבע בהחלטה של הארגון.

דמי טיפול ארגוני מקצועי לארגון המעסיקים

המחוקק קבע בחוק הסכמים קיבוציים בסעיף 33ז’ כי בסמכותו של ארגון מעסיקים יציג שהוא צד להסכם קיבוצי לגבות דמי טיפול ארגוני מקצועי מכל עוסק העוסק בתחום הרלוונטי בשיעור של 0.5% מכלל השכר הברוטו המשולם לעובדיו . מטרת המחוקק היא כי ישולם גמול לארגון כאשר הוא פועל במישור יחסי העבודה , מייצג ,מסדיר ופועל עבור ציבור המעסיקים בתחום עיסוקם . המחוקק מחיל את החובה על כל העוסקים על מנת למנוע ,לסכל ולאסור  מצב של “טרמפיסטים חופשיים” אשר ממשיכים לעסוק בענף הניקיון ונהנים ללא כל תשלום תמורה עבור פעילות הארגון .

  מרגע מתן צו ההרחבה חייבים כלל המעסיקים בענף לשלם לארגון. מעסיקים שבחרו להצטרף לארגון ישלמו דמי חבר ואילו מעסיקים שאינם חפצים בחברות מחויבים לשלם דמי טיפול ארגוני מתוקף החוק.
בעוד שתשלום דמי חבר הוא רשות הרי שתשלום דמי טיפול ארגוני הוא חובה על כל מעסיק בענף. נציין כי הארגון היחיד הרשאי לגבות דמי טיפול ארגוני הוא ארגון המעסיקים היציג אשר חתום על הסכם קיבוצי כללי שקיבל תוקף של צו הרחבה.

הארגון היחיד שרשאי לגבות דמי טיפול ארגוני בענף הניקיון הוא ארגון חברות הניקיון בישראל שהוכר ע”י משרד הכלכלה כארגון היציג של המעסיקים בענף מתוקף צו ההרחבה שניתן להסכם שנחתם בין הארגון לבין ההסתדרות הכללית החדשה.

ישנם מקרים בהם עלולי ארגון מתחזה לפנות לחברות בענף בבקשה לתשלום דמי טיפול ארגוני. במקרה כזה ניתן להעביר את הפניה אלינו, לארגון חברות הניקיון בישראל ואנחנו נטפל בה באמצעים משפטיים כפי שנעשה לאחרונה ואף נפסק ב- 2 פסקי דין.