8.3.2016
תיקון פגם בחקיקה : “עלויות נוספות כולל רווח ”
התכלית המרכזית של חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה תשע”ב 2011 , הייתה ועודנה הגנה על עובדי הניקיון השמירה וההסעדה על ידי מניעת “מכרזי הפסד” ו/או הסכמי התקשרויות גרעוניות (ללא רווח) בין קבלן שירותי ניקיון ומזמין שירותים .הנחת העבודה אשר עמדה בפני מעצבי החוק כי התקשרות הפסדית תתגלגל למצב של ביצוע עוולות כלכליות וחברתיות כלפי עובדי הניקיון והאוכלוסייה המוחלשת .
הארגון נפנש ביום 3.3.2016 עם צוות הנהלת משרד הכלכלה בראשות מנכ”ל המשרד מר עמית לאנג והציג בפני המשרד ויועציו המשפטיים פגם חקיקתי בניסוח הוראה 28 לחוק היוצרת עמימות בנושא ובעצם מנוצל לרעה על ידי מעצבי המכרז או הבל”מ בהתקשרויות עם חברות הניקיון .
הארגון הסביר כי : בעוד שכוונת המחוקק ואומד דעתם וכוונתם של מעצבי החוק בסעיף 28 הייתה כי תהייה הפרדה בפירוט של העלות הערך המספרי עבור : א. רכיבי השכר .ב. עלויות הנוספות ג. הרווח . כך שככל שהערך הכספי/מספרי של הרווח הקבלני יהיה ברור ונהיר לכל, כך שלא תישמע כל טענה ותירוץ, הרי שבניסוח של התיבה הלשונית מופיע : “עלויות נוספות כולל רווח ” והנה כי כן, מזמיני שירותים ופרשניהם המשפטיים פירשו וגם כתבו בכתבי בכמויות או בכתבי ההצעות להגשה את הנוסח ים הבאים :
א. “תקורה כולל רווח קבלני :__________ש”ח ”
ב. “עלויות נוספות כולל רווח קבלני :_______ש”ח ”

לאור האמור ביקש הארגון כי משרד הכלכלה יפעל לתיקון החקיקה .היועץ המשפטי של משרד הכלכלה ,עו”ד מיכאל אטלן נטה להסכים עם עמדת הח”מ באשר לחשש לעמימות פרשנות ההוראה אשר עלול אכן להיות מנוצל לרעה כמפורט .
היועץ המשפטי בגיבוי ועידוד הנהלת המשרד הציע כי במקום לפעול לשינוי החקיקה שמן הסתם תארך לנצח , הוא יוציא חוות דעת כתובה והבהרה לפיה יש להפריד את מושג ” הרווח” וליתן לו עצמאות בפני עצמו בתמחיר הצעות המחיר ובמכרזים .
חוות הדעת הכתובה/ההבהרה , תשמש עבור כולנו אסמכתא אשר אותה הארגון יפיץ לכל מזמיני השירותים הפרטיים והציבוריים וכך תדע כל לשכה משפטית וועדת מכרזים לנהוג על פי כוונת החוק . האסמכתא תופץ לחברי הארגון ותצורף לכל הצעת מחיר אשר תוגש על ידכם .

אנו חושבים כי מדובר בהישג חסר תקדים לארגון חברות הניקיון בישראל ולכל העוסקים בענף הניקיון ,ההסכמה של משרד הכלכלה והיועץ המשפטי לכתיבת הבהרה לחוק המשויך אליהם מעידה על כך כי משרד הכלכלה מכיר מעריך את בקיאותנו המשפטית בסביבה ובמסגרת החוקית בה פועל הענף שלנו .

בברכה ,
עו”ד אילן שמעוני , יו”ר
ארגון חברות הניקיון בישראל