8.3.2016

תקנת ערך שעה מינימאלי

מיום 19.6.2012 ,החלת חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה תשע”ב 2011 , ועד כה לא הותקנה עדיין התקנה אשר אמורה לקבוע את הכללים לקביעת ערך השעה המינימלי בענפי הניקיון השמירה וההסעדה . על פי החוק קיימת חובת היוועצות של משרד הכלכלה בין השאר עם ארגון חברות הניקיון היציג בישראל . הארגון שלנו .

לצערנו, את החלל  שנוצר ממלאת באופן זמני (כבר 8 שנים! ) הוראת החשב הכללי באוצר הידועה כהוראה מס’ 7.11.3 ובשמה : “הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלנים בתחום הניקיון”. הוראה אשר מקפחת ומנציחה את שכר המינימום במשק כשכר “ראוי” לעובדי הניקיון ויוצרת תמחיר שבוי, מגביל ומכביל  של שירותי הניקיון  במדינת ישראל.

הארגון נפנש ביום 3.3.2016 עם צוות הנהלת משרד הכלכלה בראשות מנכ”ל המשרד מר עמית לאנג וביחד עם היועץ המשפטי למשרד הכלכלה עו”ד מיכאל אטלן והממונה הראשי על יחסי העבודה ,עו”ד שלמה יצחקי אשר אמונים על התקנת התקנה והעלה סוגיה כה חשובה זו.

בעוד שבכוונת משרד הכלכלה לאמץ את הוראת החשכ”ל בשינויים קלים ,הארגון הביע התנגדות נחרצת לכך והצביע על הסכנות הרבות ובכייה לדורות ככל שתותקן תקנה המאמצת את שכר המינימום כשכר גנרי וטבעי לשירותי ניקיון במדינת ישראל .

הארגון נימק היטב ובפירוט את התנגדותו  כדלקמן : א. תקנת חוק אשר בה יש ערך מספרי של שכר מינימום תהווה ברשות החוק  הלכה למעשה סוג של “המלצה ” ,אסמכתא וצידוק למזמיני השירותים  לדבוק לנצח בשכר המינימום כתמחיר ומחיר ראוי לשירותי הניקיון .ב. גישה זו תוביל בהכרח  למצב בו עובדי הניקיון במדינת ישראל ימשיכו להיאנק תחת תקרת הבטון של שכר המינימום המעיק וחסר התקווה והתוחלת לשיפור מצבם . טענת פומביות שכר המינימום במשק היא טענה פבלובית שדינה להימחק  ואשר אין לה מקום בישראל 2016 כאשר כל מערכות המידע בעניין שכר המינימום מונגשות ללא סייג ולכל דכפין ותוכנות השכר דוחות הקלדת תעריף שעה הנמוך משכר המינימום הנוהג .ד תחזוקת תקנת חוק בעלת ערך מספרי היא משימה כמעט בלתי אפשרית שכן הצורך לעדכן ולפרסם חדשות לבקרים ברשומות ומאגרי המידע הרבים ,המקבילים והצולבים את עדכון שכר המינימום יובילו בהכרח לסחבת ,עיכובים  ולאי וודאות משפטית וכלכלית . עיין ערך הסכמים קיבוציים ישנים ועוד ועוד.

 

לחילופין , הארגון הציע כי תקנת ערך שעה תורכב ללא ערך מספרי  , תוך תיאור רכיבי השכר הקוגנטיים של חוקי המגן וההסכם הקיבוצי  החדש בענף הניקיון ותיאור ושרטוט של עקרונות החישוב  האריתמטי .הצעה לפיה תעריף השכר שישולם לעובדי הניקיון  כערך שעה מינימלי יקבע במו”מ חופשי בין קבלן שירותים ומזמין שירותים בהתקשרות להספקת שירותי ניקיון ובלבד כי שכר הבסיס לא יפחת משכר המינימום הנוהג במשק מעת לעת .

לאור האמור ,מנכ”ל משרד הכלכלה מר עמית לאנג הנחה בהסכמת היועצים המשפטיים של משרד הכלכלה כי הארגון שלנו ינסח הצעה משלו לתקנת ערך שעה מינימלי , הצעה אשר תוגש ותידון כחלק מחובת ההיוועצות.

 

אנו חושבים כי כבר בשלב הזה מדובר בהישג חסר תקדים לפיו משרד הכלכלה מאפשר לארגון שלנו להיות שותף לדבר חקיקה אשר תשפיע לדורות הבאים ותציב את ענף שירותי הניקיון ובעיקר את עובדיו במקום טוב ובטוח יותר .

 

בברכה ,

עו”ד אילן שמעוני , יו”ר

ארגון חברות הניקיון בישראל