‏יום חמישי 21 דצמבר 2017

 • הודעה בדבר קיום בחירות לתפקיד יו”ר ולחברי הוועד המנהל – ארגון חברות הניקיון בישראל

(הודעה לבוחר מס’ 1) 

להורדת הקובץ והדפסתו לחץ כאן 

למסמך תיאור התפקיד – למגישי מועמדות לחץ כאן 

לפנקס הבוחרים לחץ כאן

להודעה לבוחר מס’ 2 לחץ כאן

 1. ועדת הבחירות מודיעה בזאת כי ביום ג’ 27.2.2018, י”ב באדר תשע”ח, יתקיימו בחירות לתפקיד יו”ר הארגון ולחברי הוועד המנהל של הארגון (“הבחירות“).
 2. ועדת הבחירות מודיעה כי יו”ר הוועדה הוא עו”ד שי תקן.
 3. הבחירות יתקיימו בין השעות 12:30 ועד 17:30 במלון כפר המכביה, רחוב פרץ ברנשטיין 7, רמת גן.
 4. בבחירות ייבחרו יו”ר הארגון בבחירה ישירה וכן 6 חברי ועד מנהל כדלהלן: חבר אחד ממחוז הצפון, חבר אחד ממחוז הדרום, חבר אחד ממחוז ירושלים ושלושה חברים ממחוז המרכז.
 5. בהתאם לתקנון הארגון, יהיה זכאי לבחור ולהיבחר בהליך הבחירות מי שבמועד הבחירות יהיה חבר בארגון לכל הפחות שנה אחת ברציפות (מיום 27.2.2017).
 6. בנוסף לאמור בסעיף ‎5 לעיל, ובהתאם לתקנון, לתפקיד יו”ר הארגון יוכל להיבחר מי שמשמש בעלים או מנכ”ל של חברת שירותי ניקיון ובלבד שהוא בעל ותק בתפקיד ניהולי בכיר של לפחות 3 שנים בענף.
 7. בנוסף לאמור בסעיף ‎5 לעיל, ובהתאם לתקנון, לתפקיד חבר הוועד המנהל יוכל להיבחר מי שמשמש בעלים או מנכ”ל של חברת שירותי ניקיון. חבר הארגון יכול להגיש מועמדות לתפקיד חבר הוועד המנהל אך ורק במחוז אליו הוא משויך.
 8. מובהר כי ניתן להגיש מועמדות הן לתפקיד היו”ר והן לתפקיד חבר הוועד המנהל. תיאור דרישות התפקידים מופיע באתר האינטרנט של הארגון.
 9. עד ליום 1.1.2018 ועדת הבחירות תפרסם באתר האינטרנט של הארגון פנקס בוחרים, אשר יכלול את שם החבר הרשאי להצביע והמחוז אליו הוא משויך. חבר הארגון שיחלוק על פנקס הבוחרים, לרבות על שיוכו למחוז, יוכל להגיש לוועדת הבחירות ערעור מנומק בכתב עד ליום 8.1.2018. הערעור יישמע ויוכרע על ידי וועדת הבחירות בתוך 7 ימים (עד יום 15.1.2018).
 10. חבר הארגון אשר מעוניין להגיש את מועמדותו בבחירות יימלא טופס הגשת מועמדות בנוסח המצורף להלן, ויעבירו לוועדת הבחירות עד ליום 1.1.2018 בשעה 18:00, באחד מאמצעי ההתקשרות המפורטים מטה. עד ליום 2.1.2018 ועדת הבחירות תודיע ישירות למועמדים האם מועמדותם אושרה.
 11. חבר אשר מועמדותו לא אושרה, יוכל להגיש לוועדת הבחירות ערעור מנומק בכתב עד ליום 8.1.2018. הערעור יישמע ויוכרע על ידי ועדת הבחירות תוך 7 ימים (עד יום 15.1.2018).
 12. ביום 16.1.2018 תפרסם ועדת הבחירות באתר האינטרנט של הארגון את ספר הבוחרים הסופי ואת רשימת המועמדים.
 13. הבחירות יתבצעו על ידי שלשול מעטפה סגורה לקלפי אשר יישמר סגור על למועד ספירת הקולות.
 14. יוכל להצביע בעלים או מנכ”ל של חבר בארגון, או נציג מטעם חבר הארגון אשר יציג ייפוי כוח בכתב המסמיך אותו להצביע בשם חבר הארגון, בנוסח המצורף להלן.
 15. לתפקיד היו”ר ייבחר המועמד שזכה למירב הקולות מבין המתמודדים לתפקיד. לוועד המנהל ייבחרו המועמדים שזכו למירב הקולות בכל מחוז הצבעה, ובמחוז מרכז – שלושת המועמדים שזכו למספר הקולות הרב ביותר.
 16. ועדת הבחירות תהא רשאית במקרה הצורך ולפי שיקול דעתה לקבוע הוראות נוספות לעניין קיום הבחירות ותפרסמן לחברי הארגון.
 17. לשם הנוחות, להלן לוח הזמנים לקיום הבחירות. מובהר כי ועדת הבחירות תהא רשאית לשנות את המועדים המפורטים להלן או להוסיף מועדים רלוונטיים נוספים בהתאם לצורך ולפי שיקול דעתה.
1.1.2018פרסום פנקס הבוחרים באתר האינטרנט של הארגון
1.1.2018

עד השעה 18:00

מועד אחרון להגשת טופס מועמדות בבחירות
2.1.2018הודעה למועמדים האם מועמדותם אושרה
8.1.2018מועד אחרון להגשת ערעורים בעניין פנקס הבוחרים ומועמדות לבחירות
15.1.2018מועד אחרון להכרעת וועדת הבחירות בערעורים בעניין פנקס הבוחרים ומועמדות לבחירות
16.1.2018פרסום ספר בוחרים סופי ורשימת מועמדים
27.2.2018

12:30-17:30

יום הבחירות
27.2.2018

עד השעה 22:00

פרסום תוצאות הבחירות

 

 • טפסי מועמדות ופניות לוועדת הבחירות יש להגיש בדואר אלקטרוני ABECHLER@FBCLAWYERS.COM או בפקס מספר 03-6069672 (תוך ציון כי הפקס מיועד לעו”ד עמית בכלר בעניין בחירות לארגון חברות הניקיון).
 • כתובת אתר האינטרנט של הארגון: https://irguncleaning.co.il
 • מצורפים להודעה זו להלן טופס הגשת מועמדות ונוסח ייפוי כוח לצורך הצבעה בבחירות.

טופס הגשת מועמדות בבחירות

להורדת הקובץ והדפסתו לחץ כאן 

למסמך תיאור התפקיד – למגישי מועמדות לחץ כאן 

לכבוד
ועדת הבחירות
ארגון חברות הניקיון בישראלבאימייל: abechler@fbclawyers.com

או בפקס 03-6069672

 

אני, _________________________, החתום מטה, מגיש בזאת את מועמדותי:

 

 • לתפקיד יו”ר ארגון חברות הניקיון בישראל.
 • לתפקיד חבר הוועד המנהל של ארגון חברות הניקיון בישראל.

 

אני מאשר כי ידוע וברור לי כי מועמדותי כפופה לאישור וועדת הבחירות אשר תבדוק את עמידתי בתנאים המפורטים בהודעה לבוחר ובתקנון הארגון.

 

למועמדים לתפקיד היו”ר בלבד: הריני מצהיר כי אני מכהן בתפקיד ניהולי בכיר בחברת שירותי ניקיון במשך ______________ שנים.

 

פרטים אישיים:

 

שם החברהתפקידטלפוןסלולריפקס
כתובת דוארEMAILמחוז

 

הריני מאשר כי כל הפרטים אשר מסרתי בטופס זה הם נכונים.

 

 

תאריך שם מלא וחתימה

 

 

ייפוי כוח להצבעה בבחירות – ארגון חברות הניקיון בישראל

 

 

אני הח”מ, בעלים/ מנכ”ל (*) בחברת ­­_____________________, ממנה בזאת את גב’/מר ___________________, נושא/ת ת.ז. מספר ________________ להיות נציגנו/נציגתנו לצורך ההצבעה בבחירות לתפקיד היו”ר וחברי הוועד המנהל של ארגון חברות הניקיון בישראל, המתקיימות ביום 27.2.2017.

 

שם מלאתאריךחתימה + חותמת

 

(*) יש למחוק המיותר