חוק שכר מינימום תיקון מס’ 2

חוק שכר מינימום תיקון מס' 2