מניעת הטרדה מינית

חובת המעסיק
למניעת הטרדה מינית במקום העבודה

הוראות החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק") ותקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), התשנ"ח-1998 (להלן: "התקנות") מטילות על מעסיקים חובות בקשר למניעת הטרדות מיניות במקום העבודה ובנוגע לאופן שבו יש לטפל בתלונות כאמור.

מהי הטרדה מינית?

הוראות החוק קובעות כי הטרדה מינית היא ביצוע של כל אחד מהמעשים שלהלן:

 • סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.
 • מעשה מגונה (די בארוע יחיד).
 • מעשה מבזה או משפיל בעל אופי מיני.
 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, למרות שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן. 
 • התייחסויות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני למינו, מיניותו או נטייתו המינית של אדם.
 • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.
 • ניצול יחסי כפיפות או מרות באופן מיני.

עפ"י הוראות החוק התנהגות שמפורט לעיל היא בגדר עבירה פלילית שעונשה מאסר ועוולה אזרחית המאפשרת לבית המשפט לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק.

חובות המעסיק:

 • ליידע את עובדיו על האיסור על הטרדות מיניות במקום העבודה ועליו לדרוש מהם להימנע מכך.
 • למנות אחראי/ת על מניעת הטרדות מיניות בחברה שתפקידה יהיה לקבל ולטפל בתלונות העובדים והעובדות.
 • ליידע את העובדים בנוגע לזהות האחראי/ת בחברה ועל הדרכים שבו ניתן ליצור עימה קשר.
 • מעסיק שמעסיק 25 עובדים או יותר – חייב לתלות במקום בולט בעסק עותק של התקנון למניעת הטרדות מיניות בחברה ובמקרה שהעסק מונה מספר סניפים חלה חובה לתלות עותק של התקנון בכל אחד מהסניפים.
 • מעסיק שמעסיק פחות מ-25 עובדים – רשאי למסור לעובדיו העתק של התקנון למניעת הטרדות מיניות ובכך הוא ייחשב למי שקיים את הוראות החוק בנוגע לפרסום התקנון.
 • לאפשר לעובדים להשתתף בפעילות הדרכה והסברה למניעת הטרדות מיניות בחברה או לחלופין עליו ליזום בעצמו הדרכות והסברות אשר יועברו על ידי ארגון שעוסק בנושא.


לתקנון לדוגמא לחץ כאן

אופן הטיפול בתלונה על הטרדה מינית:

 • תלונה על הטרדה מינית יכולה להיות מוגשת על ידי הנפגע ו/או על ידי כל אחד אחר מטעמו, בין אם בעל-פה ובין אם בכתב.
 • האחראי חייב ליידע את המתלונן בדבר זכאותו להגיש תלונה גם למשטרה במקביל.
 • ברגע שהוגשה תלונה, על האחראי בחברה חלה חובה חוקית לערוך בירור מקיף בנוגע לתלונה (למשל על ידי זימון המתלונן, הנילון ועדים רלבנטיים לגביית גרסאות) ולאחר מכן עליו לכתוב דו"ח שיועבר למעסיק וכולל סיכום של הליך הבירור שנערך על ידו והמלצותיו בנוגע להמשך הטיפול בתלונה.
 • על המעסיק לקבל החלטה האם לקבל את המלצותיו של האחראי כפי שפורטו בדוח ולפעול בהתאם (למשל הרחקת הנילון מהמתלוננות ע"י העברתו לתפקיד אחר) או לדחות את ההמלצות.
 • המעסיק חייב לעדכן את המתלונן, הנילון והאחראי על מניעת ההטרדות בחברה בדבר החלטתו ועליו לאפשר למתלונן ו/או לנילון לעיין בדו"ח שנערך על ידי האחראי שעל בסיסו נתקבלה החלטת המעסיק.
 • לאורך כל ההליך, המעסיק מחויב להגן על המתלונן ועל העדים מפני כל פגיעה בהם בשל תלונתם.


יובהר כי דינו של קבלן שירות הינו כדין מזמין השירותים.

האמור לעיל מהווה הסבר כללי והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיית אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו.