בטיחות

בטיחות

בטיחות בעבודה ודאגה לסביבת עבודה בטוחה, בריאה ונטולת סיכונים לעובדים היא נר לרגלינו. האחריות לקיום כללי הבטיחות חלה על המעסיק והן על העובד. המעסיק, אחראי להדרכות העובדים בדגש על שימוש בציוד מגן אישי, ניקוי חלונות, עבודות בגובה ועל סולמות, בטיחות בחשמל, טאטוא ושטיפת רצפות, ניקוי משטחים שונים, חומרי ניקוי, פינוי פסולת ועוד. והכל במטרה למנוע סכנות בעבודה, הכרת הדרכים ואמצעי המגן והבטיחות למניעת תאונות עבודה.

העובד, עליו מוטלת החובה לציית לכללי הבטיחות, להשתמש בציוד, להשתתף בהדרכות ולפעול עפ"י ההנחיות.

הארגון יזם והפיץ חוברת הדרכה בענף בשת"פ עם המוסד לבטיחות וגהות הכוללת:

חברות הניקיון משקיעות משאבים וזמן יקר בהכשרת והדרכת עובדיהם, בהסברה של הוראות ונהלים מחייבים וקיום ריענון תקופתי. 

ראה:

הוראות החוק בנושא בטיחות בעבודה

הוראות הבטיחות בסעיף 30 לצו ההרחבה

והוראות הבטיחות בסעיף 30 בהסכם הקיבוצי.